Kategorie

Bestsellery

Producenci

Mistral 70 WG 100g Metrybuzyna

Mistral 70 WG Zobacz większe

Środek ochrony roślin do zwalczania chwastów w ziemniakach i pomidorach.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

55,00 zł brutto

Opis

Waga100 g

Więcej informacji

OPIS DZIAŁANIA

Mistral 70 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów
dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy
skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Środek stosować:
a) przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
b) w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość
8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0, 5 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0, 5 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor uprawiany w gruncie

Środek stosować:
a) przed sadzeniem pomidora
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
b) po sadzeniu pomidora w fazie 4 – 6 liści właściwych.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 90%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Ziemniak - dawka 0,75 kg/ha
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości:
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub,
- 1m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Pomidor:
dla ludzi – 1 dzień,
Etykieta środka ochrony roślin Mistral 70 WG – załącznik do decyzji MRiRW 4
Ziemniak:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak - 42 dni,
pomidor – 30 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
W ciągu 90 dni od zastosowania środka można uprawiać: groch, kukurydzę, lucernę.
Po upływie 90 dni od zastosowania środka – wszystkie rośliny uprawne.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

"Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie."

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o produkcie zapraszamy do kontaktu z nami.

Produkty powiązane